جستجو
En

کرونا صنعت نوپای بومگردی را از پا انداخت

بارونق بوم گردی در استان ایلام این فرصت برای مردم فراهم شد تا از فرهنگ، آداب ورسوم و آیین های بکر و دست نخورده مناطق مختلف، غذاهای سالم و طبیعی، نحوه فعالیت روستائیان، صنایع دستی زنان و مردان روستانشین و مناظر طبیعی زیبا و دیگر جاذبه های گردشگری این مناطق بهره مند شوند اما بیماری کرونا افزون بر پنج ماه است که این فرصت را از مردم و گردشگران گرفته است و اقتصاد بسیاری از افراد بومی را که به این صنعت وابسته بود در تنگنا قرار داده است.